OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

"ALINOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie OWS

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez „Alinox” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279327, z kapitałem zakładowym 2.150.000,00 zł, o numerze NIP 6431705926, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. OWS obowiązują wszystkich zawierających ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zwanych dalej Kupującymi, z wyłączeniem osób fizycznych, które zawierają ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy a OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
 4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia oraz dostępne są na stronie internetowej www.alinox.pl . Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją obowiązujących u Sprzedawcy OWS. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości przedstawione przez Sprzedawcę w katalogach, prospektach reklamowych oraz na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Dokumentami określającymi w pełni wszelkie informacje techniczne są obowiązujące normy krajowei europejskie.
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w umowie odpowiadała jego potrzebom. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
 4. Jeżeli nie określono w umowie wymagań jakościowych dla towaru uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne z odpowiednią normą.

§ 3

Realizacja zamówienia - Dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z umową. Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję dokładności ilościowej w realizacji umowy dla poszczególnych pozycji na poziomie:

       1)    +/- 15% dla zamówień od 1 do 500 kg w jednym asortymencie;

       2)    +/- 10% dla zamówień powyżej 500 kg w jednym asortymencie.

 1. Na wyraźne życzenie Kupującego Sprzedająca zobowiązany jest potwierdźić dane techniczne towaru dołączając do niego odpis stosownego atestu lub świadectwa jakości. Za sporządzenie takiego odpisu Sprzedawca może naliczyć opłatę zgodnie z obowiązującymi stawkami, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 2. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania, w terminie określonym przez Sprzedawcę lub obustronnie uzgodnionym.
 4. W przypadku realizacji dostawy do Kupującego transportem Sprzedawcy, Kupujący ma obowiązek zapewnić możliwość dojazdu do miejsca rozładunku samochodom ciężarowym, zapewnić sprzęt i ludzi do rozładunku oraz sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w towarze oraz opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Kupującego z powyższych obowiązków. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego postoju.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie realizacji umowy a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności: nieterminowej dostawy materiału przez kontrahentów Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, w tym opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 6. W razie opóźnień w zapłatach za towar przez Kupującego oraz nie dokonania w terminie odbioru towaru,  Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu dokonania stosownych płatności lub odbioru towaru.
 7. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.
 8. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 9. Jeżeli Kupującu opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż siedem dni albo nie dokonał w uzgodninym terminie odbioru Produktu w innym, uzgodnionym miesjcu, Sprzedający wezwie Kupującego do odbioru Produktu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt.7 Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo przechowywania Towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.
 10. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowywania - wynoszą 0,05% od wartości materiału.

§ 4

Opakowanie

 1. Sprzedawca zapewni opakowanie towaru adekwatne do zakupionych Towarów oraz ich przewozu.
 2. Materiały stosowane do zabezpieczenia Towaru stanowią koszt własny Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet drewnianych, skrzyń drewnianych, pojemników metalowych, opakowań typu big-bag. Sprzedawca może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy w terminie 30 dni wymienione w ust. 2 opakowania zwrotne. Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie zwrotu bądź zwrócone opakowania będą uszkodzone lub zniszczone, w sposób uniemożliwiający ich dalsze użycie, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami opakowań zwrotnych wg obowiązujących stawek. Do chwili zwrotu Kupujący jest odpowiedzialny za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
 4. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o planowanym terminie zwrotu opakowań, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.

§ 5

Ceny i warunki płatności

 1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 3. Termin i forma płatności uzgodnione są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.
 7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
 9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego
 10. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

§ 6

Reklamacja

 1. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje producenta), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym  w dniu odbioru. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości oraz jakości dostarczonego towaru powinny zostać spisane na dokumencie podpisanym przez dostawcę (np. liście przewozowym dokumencie WZ), a w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy przez pracownika wydającego towar.
 3. Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację ilościową, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu braków ilościowych.
 4. Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację dotyczącą jakości niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru towaru, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 5. Do pisemnej reklamacji Kupujący obowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający zakupienie towaru od Sprzedawcy.
 6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 7. Reklamowany przez kupującego towar powinien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie nieprzetworzonej i umożliwiającej dokonanie oględzin i badań oraz zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest przekazać próbkę reklamowanego towaru.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych roszczeń.
 9. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 10. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tego tytułu zostaje wyłączona.
 12. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia powiadomić Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Czas ten może być wydłużony, jeżeli będzie tego wymagało przeprowadzenie badań i ekspertyz.

§ 7

Odpowiedzialność za szkody

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 3. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedawca nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedawca był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 5. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 6. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 8. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 9. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 10. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.