OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ

"ALINOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Zamówienia, zwane dalej Warunkami określają ogólne zasady, na podstawie których ALINOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ALINOX), zwana dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów lub usług określonych w Zamówieniu.
 2. Niniejsze warunki wyłączają Warunki Ogólne Sprzedaży Dostawcy.
 3. Warunki mogą być zmieniane, modyfikowane lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, lub treści umowy zawieranej z Dostawcą, określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia zwane dalej Warunkami Szczegółowymi.
 4. Warunki Szczegółowe mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych Zamówień, składanych przez Zamawiającego.
 5. Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Ogólnych Warunków Zamówienia może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
 6. „Alinox” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 7, zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279327, z kapitałem zakładowym 2.150.000,00 zł, o numerze NIP 6431705926.

§ 2

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków.
 2. Przystąpienie Dostawcy do wykonania Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.
 3. Brak potwierdzenia w terminie do 5 dni roboczych jest równoznaczne z akceptacją
  Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.

§ 3

Kontrola procesu dostawcy

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu procesu w zakresie wykonywanego zamówienia. Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia audytu osobom kontrolującym, okazania dokumentacji i stopnia zaawansowania prac w procesie produkcyjnym. Kontrola taka nie zdejmuje w jakikolwiek sposób odpowiedzialności z Dostawcy.

§ 4

Warunki dostawy

 1. Zamówione towary i/lub usługi muszą być dostarczone w sposób zgodny z postanowieniami Warunków Zamówienia wyszczególnionych w zamówieniu lub Załącznikach.
 2. Dostarczone towary i/lub usługi ujęte w Zamówieniu muszą spełniać wymagania jakościoweokreślone w dokumentacji technicznej na dany towar oraz w odpowiednich normach, przepisach prawa i dodatkowych wymaganiach zawartych w Zamówieniu.
 3. Właściwym miejscem dostawy jest siedziba ALINOX.
 4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany pod warunkiem dostarczenia towaru i/lub usługi wraz z dokumentami i warunkami wskazanymi w specyfikacji Zamówienia lub innymi, wynikającymi z przepisów prawa i potwierdzenia przyjęcia towaru i/lub usługi przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia ze strony Zamawiającego.
 5. Niedotrzymanie ustalonych terminów dostawy lub dostawa niezgodna z zamówieniem upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Zamówienia. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może zrealizować w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
 6. Dostawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia towaru na czas transportu i magazynowania, do czasu przyjęcia towaru przez Zamawiającego, potwierdzeniem czego jest podpisany dokument dostawy.
 7. Dokumentacja dostawy, opakowania zbiorcze oraz towary powinny zawierać numerację i oznaczenia Zamawiającego, wskazane w Zamówieniu.

§ 5

Odpowiedzialność dostawcy

 1. Dostawca (wykonawca usługi) ponosi odpowiedzialność za weryfikację stanu technicznego materiału powierzonego przez Zamawiającego celem wykonania na nim usługi oraz weryfikację na zgodność z dokumentacją.
 2. Ewentualny materiał przekazany Dostawcy w celu wykonania usługi pozostaje własnością Zamawiającego. Z chwilą przyjęcia Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiał powierzony przez Zamawiającego.

§ 6

Odbiór/Przyjęcie

 1. Jeżeli dostawa towarów i usług ma nastąpić do siedziby Zamawiającego, przyjęcia towarów i/lub usług mają miejsce w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze.
 2. Każda dostawa ma zostać pisemnie awizowana, faksem lub drogą mailową do Zamawiającego z podaniem daty, na co najmniej 2 dni przed planowaną datą realizacji.
 3. Dostawca ma obowiązek zapakować wyrób w sposób chroniący go podczas transportu. W przypadku towarów o znacznej wadze, gabarytach lub dużej ilości sposób pakowania
 4. Dostawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia wymaganych dokumentów potwierdzających ilość, jakość i zgodność, a w szczególności świadectw kontroli jakości, atestów, kart pomiarowych, kart charakterystyki i innych wymaganych dokumentów, wskazanych w specyfikacji Zamówienia lub wynikających z przepisów prawa.
 5. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje kontroli dostawy w momencie jej przyjęcia, w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń przedmiotu dostawy, powstałych podczas jego transportu oraz zgodności dostawy i dokumentacji towarzyszącej z Zamówieniem.
 6. W przypadku niekompletnej lub niezgodnej dostawy, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostawy lub warunkowego przyjęcia dostawy i sporządzenia protokołu rozbieżności. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o fakcie nieprzyjęcia przedmiotu dostawy z podaniem przyczyny odmowy.

§ 7

Gwarancja

 1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczone towary lub usługi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu dostawy wraz z pełną dokumentacją.

§ 8

Postanowienie reklamacyjne

 1. Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe Zamawiający zgłasza niezwłocznie do Dostawcy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy.
 2. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.
 3. Dostawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Do momentu usunięcia wady Zamawiający jest zwolniony z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia za dostarczony produkt/usługę.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Dostawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 9

Odpowiedzialność za podwykonawców

 1. Dostawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy przez Dostawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Dostawcy przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców.

§ 10

Warunki płatności

 1. Dostawy towarów i/lub usług objętych Zamówieniem płatne będą w walucie i cenach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w terminach i na zasadach określonych w Warunkach zawartych w Zamówieniu.

§ 11

Zakaz cesji wierzytelności

 1. Dostawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności przysługujących z niniejszego Zamówienia na inne osoby jak również do nieobciążania ich oraz zamieszczenia klauzuli o tym ograniczeniu na wystawianych fakturach pod rygorem braku ich wymagalności.

§ 12

Inne postanowienia

 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego zamówienia rozstrzygane będą według prawa polskiego, przed sądem właściwym według siedziby Zamawiającego.
 2. Niniejsze warunki są integralną częścią Zamówienia.
 3. Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje udostępniane wzajemnie w ramach niniejszej umowy i zapobiegać ich nieuprawnionemu ujawnieniu i potwierdza, że wymagania dotyczące zachowania tajemnicy będą przestrzegane przez jego pracowników oraz podwykonawców. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak i po jej wykonaniu.
 4. Zmiana w/w postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez obie Strony.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.